# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمد حسین احسانی 24 1962 63 0
داود ثانوی خشنود 10 335 11 0
مجید جعفرتفرشی 15 1062 27 2
حمید رضاقلی پور دیزجی 18 1156 30 20
فاطمه شریعتمدار طهرانی 13 445 16 17
لیلا نادری 1 10 1 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمد حسین احسانی 21 1713 110 120
داود ثانوی خشنود 10 273 27 27
مجید جعفرتفرشی 13 771 56 68
حمید رضاقلی پور دیزجی 16 923 65 70
فاطمه شریعتمدار طهرانی 11 319 23 32
لیلا نادری 4 62 7 8
Top